สำนักงานประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.39 มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อหนึ่งคน

17 ก.พ. 65

ม.33 ม.39 รับ เงินสงเคราะห์บุตร สำนักงานประกันสังคม แจ้งมอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวประกันสังคมที่มีบุตร โดยสมาชิกที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร

"ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร สำหรับหลักเกณฑ์ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง) จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน และจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่มสิทธิเป็นอัตราเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน จะได้รับตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กรณีผู้ประกันตนออกจากงาน เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่าย ต่อมาเข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ หรือสมัครมาตรา39 ต้องยื่นเอกสารขอใช้บุตรคนเดิม ที่สำนักงานประกันสังคมที่สะดวกยกเว้นสำนักงานงานใหญ่ สำนักงานประกันสังคมที่เคยยื่นเรื่องไว้

โดยการขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่ บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้จะได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี และได้รับเงินเฉพาะเดือนที่ผู้ประกันตนมีการนำส่งเงินสมทบเท่านั้นครับ โดยมีหลักฐานที่ใช้ในการยื่นเรื่องคือ หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ประกันตนครับ"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! เงินประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รอบใหม่โอน 5,000 บาท เข้าบัญชีแล้ว
วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ
ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์