ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ทำฉลากเตือน ผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่ควรใส่เกิน 8 ชั่วโมง

22 ม.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ทำฉลากเตือน ผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่ควรใส่เกิน 8 ชั่วโมง ใช้แล้วมีไข้สูง-หน้ามืด-มีผื่นแดง ต้องรีบพบแพทย์ทันที

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลาดของผ้าอนามัยชนิดสอด พ.ศ.2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง (3) (ค) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 คณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ผ้าอนามัยชนิดสอด ต้องแสดงคำเตือนที่ฉลาก ดังนี้
(1) ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด
(2) ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง
(3) ขณะใช้ หากมีอาการเป็นไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน หรือมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง ให้นำผ้าอนามัยออก และรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต ผ้าอนามัยชนิดสอดที่มีการผลิต หรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประชากรไทยลดลง อยู่ที่ 66,171,439 คน กทม.มากสุด 5.5 ล้าน
- ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกำลัง 5.4 หมื่นคน แก้ความไม่สงบชายแดนใต้
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดผับ บาร์ ต่อ - ให้นั่งดื่มในร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม

t_0061_page-0001

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่