close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประชากรไทยลดลง อยู่ที่ 66,171,439 คน กทม.มากสุด 5.5 ล้าน

19 ม.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประชากรไทยลดลง อยู่ที่ 66,171,439 คน กทม.มากสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 5.5 ล้าน


วันที่ 18 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลงนามโดย นายธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


โดยทั่วประเทศมีจำนวนราษฎรรวมทั้งสิ้น 66,171,439 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย 65,197,783 คน และที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 973,656 คน


ส่วนกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุดของประเทศ คือ 5,527,994 คน เป็นสัญชาติไทย 5,428,097 คน และที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 99,897 คน


ขณะที่จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนราษฎรมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ คือ 2,634,145 คน รองลงมา อันดับ 3 จังหวัดอุบลราชธานี 1,868,519 คน อันดับ 4 จังหวัดขอนแก่น 1,790,863 คน และอันดับ 5 จังหวัดเชียงใหม่ 1,789,385 คน


ทั้งนี้จากสถิติย้อนหลังพบว่าประชากรลดลงจากปี 2562-63 โดยสถิติประชากรในประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบได้ ดังนี้   • จำนวนประชากร(ปี64) 66,171,439 คน

  • จำนวนประชากร(ปี63) 66,186,727 คน

  • จำนวนประชากร(ปี62) 66,558,935 คน 


1642555970642


16425559934841642556008688


 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกำลัง 5.4 หมื่นคน แก้ความไม่สงบชายแดนใต้
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ พระราชพัฒนาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่