close sticky

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศปรับพื้นที่สีส้ม คุมโควิด เป็น 69 จังหวัด มีผลแล้ว

9 ม.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็น 69 จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด เตรียมความพร้อมป้องกันโควิด-19 มีผล 9 ม.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


วันที่ 8 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548


ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น


สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19


271609034_480997606851902_465


271597136_480997586851904_625


271236749_480997563518573_404


271655636_480997690185227_805


 


 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ไม่ ล็อกดาวน์ ! ศบค.ชุดใหญ่ ปรับโซนสีส้ม 69 จังหวัด ฟ้า 8 จว. สถานบันเทิงเปิดรูปแบบร้านอาหารได้ 16 ม.ค.นี้⁣ ⁣
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระงับลงทะเบียนเข้าไทย ยกเว้นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่มคนแพ้ วัคซีนทางเลือก เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด


ราชกิจจาฯ ฉบับเต็ม คลิก


 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่