close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ อาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้กู้ยืม ขยายโอกาส-ลดความเหลื่อมล้ำ

23 ธ.ค. 64

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ อาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้กู้ยืม ในสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ . ▪ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยกำหนดให้คณะกรรมการ กยศ. อาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ในกรณีในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ


ทั้งนี้ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการชำระเงินคืน กยศ. โดยวิธีการผ่อนชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระเงินคืนกองทุนให้ยืดหยุ่นขึ้น ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิเลือกชำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระได้ รวมทั้งให้คณะกรรมการ กยศ. สามารถกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือชำระหนี้ครบถ้วนรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุน เช่น ผู้กู้ยืมสามารภกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมี ผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันเฉพาะที่จำเป็น) ลำดับการตัดชำระเงิน โดยเรียงจาก เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม ปรับรูปแบบการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้มากยิ่งขึ้น .


นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งใจจะมอบ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้สามารถนำบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ มาบังคับใช้แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่จากนายกรัฐมนตรี ส่งมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ระเบียบกู้ยืม กยศ.ใหม่ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
กยศ. เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ พบผิดนัดชำระ 2.3 ล้านคน
กยศ. แจงเหตุ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาผ่อนชำระแล้วเงินต้นไม่ลด


 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่