close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน

0
7 ธ.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน


วันที่ 6 ธ.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 17 ประกอบกับ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเสิกการใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม2563 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)


ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการตั้งกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบตีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ 1.ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จตแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง


ข้อ 2. กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารตังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมีให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารตั้งกล่าว


ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินก ารแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
ธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง


1638834815423


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ด่วนที่สุด! สั่งทุกจังหวัดยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน
- กทม.เปิดทำ บัตรประชาชน วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in 
- เปิดตัว Mobile ID เบอร์มือถือ แทน บัตรประชาชน ทำธุรกรรมได้ทั้งภาครัฐ-เอกชน


 


 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่