close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นค่า ทางด่วน ศรีรัช - วงแหวนฯ เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

0
2 ธ.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปรับขึ้นค่า ทางด่วน ศรีรัช - วงแหวนรอบนอก เริ่ม 15 ธ.ค.นี้


วันที่ 1 ธ.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2564


คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานการลงทุน ออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่าง บริษัทคู่สัญญาและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้ว


จึงกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 


อ่านฉบับเต็ม - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/294/T_0004.PDF 


1638408481822


1638408497298


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ทางด่วน ขึ้นราคาเริ่ม 15 ธ.ค. 64 อยากจ่ายเท่าเดิมอีก 1 ปี ต้องซื้อคูปอง เล่มละ 1,000 บาท
ของขวัญปีใหม่! คมนาคมให้ ขึ้นทางด่วนฟรี 2 สายทาง ต่อเนื่อง 5 วันติด
การทางพิเศษเปิดใช้ ทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์จนถึงปี 2578

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่