เช็กเลย! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แนวทางการเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูก กัญชา

29 พ.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 45 ( 1 ) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 ประกอบมติคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 432-8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

untitled-1

ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกอาจดำเนินการปลูกกัญชาในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

(1) การปลูกในระบบปิด (Indoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปิด โดยมีการควบคุม สภาพแวดล้อมในการปลูก เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(2) การปลูกในระบบกึ่งเปิด ที่เป็นการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) โดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟเทียม และอาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่น ๆ ร่วมด้วย

(3) การปลูกในระบบเปิด (Outdoor) ที่เป็นการปลูกในสถานที่ปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกต้องจัดเตรียมสถานที่และควบคุมการปลูกกัญชา ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

untitled-3

(1) ด้านสถานที่ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (ก) แสดงเลขที่ที่ตั้งและที่อยู่ตามที่ปรากฏในคำขอรับใบอนุญาต (แบบกัญชา 1) (ข) แสดงแบบแปลนของตัวอาคาร ชั้น โรงเรือน หรือแปลงปลูกกลางแจ้ง (ค) ประตูทางเข้าออกพื้นที่ปลูกควรทำจากวัสดุแข็งแรงและทนทาน สามารถป้องกัน การเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง และจำกัดจำนวนประตูเข้าออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทางหนีไฟด้วย (ง) หากดัดแปลงโครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(2) ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่ปลูกรวมถึงบริเวณประตูทางเข้าออก

(ข) ต้องมีการควบคุมการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก โดยติดตั้งกุญแจล็อคหรือการควบคุม การเข้าออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพื้นที่

(ค) กล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องมีระบบบันทึกความจำ และให้สำรองไฟล์ข้อมูล (back-ups data) โดยอาจถ่ายโอนข้อมูลไว้ในอุปกรณ์รูปแบบอื่น ๆ อย่างน้อย 6 เดือน

(ง) จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

(จ) จัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉิน

(ฉ) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลักลอบนำกัญชาออกนอกพื้นที่

(3 ) ด้านการเก็บรักษา ให้ดำเนินการจัดให้มีรายชื่อผู้รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมสถานที่จัดเก็บกัญชา โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

(4) ด้านการควบคุมการปลูก ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปลูกตามมาตรฐานการปลูก โดยมีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุม การปลูกและการเก็บเกี่ยว

(ข) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในกรณีพื้นที่ปลูกมีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร อาจดำเนินการตาม (2 ) (ก) และ (ค) หรือไม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

อ่านฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0017.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0019.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0023.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0025.PDF

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส