close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส.ว. 3 คน

5 พ.ย. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้


1. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
3. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้สนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา


619252

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่