close sticky

สำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาฯแถลงสอบปมดราม่า พระเกี้ยว พร้อมดำเนินการทางวินัย

136
27 ต.ค. 64

27 ต.ค. 64 กรณีดราม่าแบบ พระเกี้ยว งานบอลฯ วันนี้ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศใจความว่า โดยที่ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายในทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนความเชื่อถือและความเสื่อมใสศรัทธาต่างๆ หากแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติมาช้านานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของสังคมไทยดังกล่าว ที่สอดคล้องกับอุดมคติในวงวิชาการเสมอมา มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อายุ เพศ ภูมิหลังทางสังคม หรือแม้แต่ความเชื่อในทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเคารพในเสรีภาพทางความคิดและทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด


ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงในทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และเป็นเหตุการณ์ปกติสามัญของทุกสังคม อย่างไรก็ดีในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาทตลอดมาที่จะต้องแนะนำ และดูแลให้กิจกรรมของนิสิตอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการหนักเบาตามควรแก่กรณี


“ฉะนั้น หากความปรากฏว่า นิสิตของมหาริทยาลัยได้กระทำการในลักษณะที่เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกผ่านการออกแถลงการณ์ หรือหนังสือสิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพเทิดทูนสักการะของผู้อื่น โดยที่มิได้เป็นไปตามหลักวิซาการกล่าวคือ มิได้กระทำไปด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ข้อมูลอย่างสุจริตและรอบด้าน อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล หรือเป็นการแสดงออกที่ไม่เคารพต่อความเห็นต่าง หรือความเชื่อความเสื่อมใสของผู้อื่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย่อมไม่อาจนิ่งเฉย พร้อมกับถือเป็นหน้าที่ที่จะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อกล่อมเกลานิสิตของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในครรลองของหลักความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้ง จะได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วหากพบว่า มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไป”


มหาวิทยาลัย ขอยืนยันว่า การดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลิดรอน หรือจำกัดเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางวิชาการ หรือทางอื่นใด หากแต่เป็นไปเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมงามพร้อมทุกด้านเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- รศ.สมชาย มองข้ามปมแบกพระเกี้ยว ชี้ที่ควรยกเลิกคืองานบอล
- นิสิตเก่าจุฬาฯ เลื่อนจัดงานบอลครั้งที่ 75 ยันยังแบก พระเกี้ยว ต่อ
- ยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว หมอวรงค์ ชี้สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ ลั่นความเท่าเทียมไม่มีจริง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่