close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 2564

0
27 ต.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 ใจความว่า ซึ่งเป็นการสมควรกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีจึงจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองไว้ ดังต่อไปนี้


- ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า "ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564


- ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


- ในประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการการเมือง หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย


- ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้


1 ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ


2 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา


3 จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์


4 ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


5 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ


- ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้


1 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ


2 ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม


อ่านต้นฉบับ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/258/T_0011.PDF


ข่าวที่เกี่ยวข้องราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้า แก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ - บิ๊กเล็ก นั่ง ผอ.


ราชกิจจานุเบกษา นายกฯ ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิว กทม.และ 16 จังหวัด รับเปิดประเทศ มีผลตั้งแต่ 5 ทุ่ม วันที่ 31 ต.ค.64


- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดจังหวัดสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 65 กว่า 70 จังหวัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม