close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

MEA ขานรับ มท. สั่ง ยกเลิกใช้สำเนาบัตร ทำธุรกรรมด้านไฟฟ้า

42
27 ต.ค. 64

MEA ย้ำ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อทำธุรกรรมด้านไฟฟ้า


MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในที่ทำการของ MEA เพื่อรองรับในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ในปัจจุบัน MEA ยังคงตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใช้บริการด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ลดภาระในกรณีที่ต้องใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ของ MEA โดยยกเว้นกรณี หากต้องการใช้เอกสารสำเนาดังกล่าว ให้พนักงาน MEA เป็นผู้ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง เพื่อมาติดต่อขอใช้บริการ สำหรับกรณีการติดต่อธุรกรรมของ MEA ในระบบออนไลน์ ยังคงต้องใช้หลักฐานสำเนาต่าง ๆ แนบตามที่ MEA ระบุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วนที่สุด! สั่งทุกจังหวัดยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน
- ยายไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิ์ได้ฉีดวัคซีน อำเภอบอกให้รอ 8 ปี แล้วก็ยังไม่ได้
- กทม.เปิดทำ บัตรประชาชน วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม