close sticky

กพท.ปลดล็อก สายการบิน ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง เริ่ม 16 ต.ค.นี้

0
16 ต.ค. 64

กพท.ปลดล็อก สายการบิน ขายตั๋วโดยสารได้เต็มที่นั่ง แต่ยังงดบินในช่วงเคอร์ฟิว 23.00-03.00 น. มีผล 16 ต.ค.64 เป็นต้นไป


วันที่ 16 ต.ค.64 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับสายการบินและสนามบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน แต่ยังงดทำการบินในระหว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่กำหนดห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้  1. ให้สายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลา ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน

  2. ให้สามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค


ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม  


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ศบค.ปรับมาตรการ ขึ้นเครื่องบิน ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ
เช็กเลย! กทม.ออกประกาศฉบับที่ 44 ขยายเวลาเปิดกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 16 ต.ค.นี้
ด่วน! ศบค.ลดเวลา เคอร์ฟิว เริ่ม 5 ทุ่ม ถึงตี 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม