close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการสปา-นวด-เสริมความงาม อีก 1 ปี

7
15 ต.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ใจความว่า


ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี แก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และประเภทกิจการ นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี แก่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


อนุทิน ชาญวีรกูล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


422123

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม