close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์

0
14 ต.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 40 นาย


เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 41 นาย


111407


165221113892


ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำบที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 16 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564


ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 114 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็นข้าราชการในพระองค์
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่