close sticky

ประกันสังคม เยียวยารอบใหม่ 9,000 บาท เช็กคุณสมบติ ไทม์ไลน์โอนเงิน

81,629
7 ต.ค. 64

สืบเนื่องจากกรณี ครม. มีมติจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างประกันสังคม ในธุรกิจ SMEs จำนวน 3,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมมอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน ประสานกระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของรายได้เงินอุดหนุนดังกล่าว


เบื้องต้น รายละเอียดสำคัญของโครงการฯ มีดังนี้
1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาฯ
- ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงานจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน

2.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน
- รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ย. 64 - ม.ค. 65)

- เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

- นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

สำหรับไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา คาดว่าจะเป็นดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตอีกครั้ง)
เดือนที่ 1 วันที่ 30 พ.ย.64
เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค.64
เดือนที่ 3 วันที่ 31 ม.ค.65


อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เช็กเลย! ประกันสังคม แจง กรณีสถานะ สีเขียว เปลี่ยนเป็น สีแดง
สรุปไทม์ไลน์ เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th รอบ 2 ล่าสุด
ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม