close sticky

ผู้ว่าฯ สั่งปิด อ.เมืองนครศรีธรรมราช สกัดโควิดลามหนัก มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค.

0
2 ต.ค. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ประกาศปิดหลายพื้นที่ในอำเภอเมือง สกัดโควิดลามหนัก ตั้งด่านสกัดตรวจเข้า-ออก ขอประชาชนงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง- ป้องกันตัวเองสูงสุด มีผลตั้งแต่วันนี้ 2 ต.ค.


วันที่ 1 ต.ค.64 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อสอบสวนโรค และคลี่คลายสถานการณ์ได้ในเร็ววัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งสำคัญใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาปิดและหรือกำหนดมาตรการเข้มงวดสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะในชุมชน หรือสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็น กลุ่มจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทั้งนี้ให้นายอำเภอเมือง นายอำเภออื่นๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆดำเนินการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่รับผิดชอบ


 2. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านสกัด และหรือจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการตรวจผู้เดินทางเข้าออก ผู้ใช้สถานที่ใดๆ อันเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และชุมชนที่มีการแพร่ระบาดในเขตอำเภอเมือง เพื่อป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้กอ.รมน.จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิทสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช


 3. ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยโควิท ขึ้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเและปลัดจังหวัด เป็นรองหัวหน้า มีหน้าที่
  (1)บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่
  (2)จัดเจ้าหน้าที่รับแจ้ง คอยเหตุ และประสานงานที่เกี่ยวข้อง
  (3)จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
  (4)ระดมความช่วยเหลือทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากภาคเอกชน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ
  (5)ดำเนินการอื่นๆตามที่หัวหน้าศูนย์ฯมอบหมาย


 4. ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถใช้โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นการเฉพาะหน้าชั่วคราวเพื่อให้ทันสถานการณ์ และให้สสจ.นศสนับสนุนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป


 5. ขอความร่วมมือ
  5.1 ประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาด เช่นในชุมชนหรือสถานที่ของอำเภอเมืองที่มีการแพร่ระบาด และอำเภออื่นๆ
  5.2 ให้ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันแบบครอบจักรวาล(ระบุรายละเอียด)
  5.3 ให้องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆลดปัจจัยเสี่ยงและติดตามกำกับประเมินผลด้วยตนเองในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคขั้นสูงสุด


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การประกาศปิดชั่วคราวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดังกล่าว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ หลังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของโรค และมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างสูงมาต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความจำเป็น รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช จะกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีไปด้วยกัน


สำหรับ การป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เป็นการป้องกันการติดการติดเชื้อในระดับสูงสุด ประกอบด้วย การออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ให้หน้ากากทั้ง 2 ชั้น แนบกระชับกับใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่า 2 คน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก รวมถึงหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ โดยไม่จำเป็น


ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงออกนอกบ้าน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น งดรับประทานข้าวร่วมกันและเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารด้วยกันในครอบครัว ให้ใช้ช้อนกลาง และ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 2 สัปดาห์ (14 วัน) และตรวจเบื้องต้นด้วย ATK หลังการสัมผัสโรค ประมาณ 3-5 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วันถัดมา หรือเมื่อมีอาการ และไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน


242822972_6274236235981274_92


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


โควิดวันนี้ 2 ต.ค.64 ป่วยใหม่ 11,375 ราย เสียชีวิตกลับมาต่ำร้อย ที่ 87 คน
ปราจีนบุรี สั่งปิดหมู่บ้าน พบคลัสเตอร์งานศพ ติดโควิดรวดเดียว 18 ราย
เริ่มวันนี้ เคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น. ห้าง โรงหนัง ปรับเวลาปิด 3 ทุ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม