close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็นข้าราชการในพระองค์

0
28 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นข้าราชการในพระองค์


วันที่ 28 ก.ย.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบรหิารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดารงตาแหน่ง ดังนี้


พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่แต่วันที่ 21 ก.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย.2564


อ่านข่าวที่คล้ายกัน


- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดมหาดไทย - ผู้ว่าฯ 28 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 771 ตำแหน่ง
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 273 ราย


 พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก


ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่