close sticky

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ พิยดา สาวหลอกขายมือถือเพิ่มเติม

148
27 ก.ย. 64

กรณี พิยดา สาวหลอกขายมือถือ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ


อาศัยอำนาจตามความในข้อ4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น


หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน กำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ลากไส้สาวโกงมือถือทำเด็กตาย "พ่อผัว" ฉะแสบตั้งแต่ละอ่อนโกงเงินเปย์ผัว (คลิป)


- พิยดา คือใคร!? ชาวเน็ตขุดประวัติ บอสใหญ่หลอกขายมือถือเด็ก 14 เครียดจนเสียชีวิต


- เด็ก ม.2 สั่งมือถือ เรียนออนไลน์ เจอโกง เครียดเส้นเลือดในสมองแตก ดับ


267516

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่