Robotics Cluster Pavilion มาตรการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ภาครัฐ-เอกชนผนึกกำลังหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จัดตั้งโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ณไบเทค บางนา พร้อมบูรณาการมาตรการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานรัฐ นำเสนอพร้อมกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา บริการประเมินความพร้อมทุกด้าน แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มั่นใจและพร้อมที่จะลงทุน รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวม SI มาตรฐานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมชมการสาธิต Smart Mini Factory 4.0 ตอบโจทย์ Industry 4.0

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ) เผยมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมไทยมีผลผลิตมวลรวมสูงขึ้น 50 % มีผู้ประกอบการ SI เกิดขึ้นอย่างน้อย 1,400 ราย และมีการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาทใน 5 ปี โดยสามารถลดการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศได้ 30% (8 หมื่นล้านบาท) และสามารถส่งออกได้ในปี 2569 จากความต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงความต้องการพัฒนาสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สศอ. จึงร่วมกับภาคเอกชนร่วมกันจัดโครงการ Robotics Cluster Pavilion ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก ให้ความรู้เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME โดยตรง แบบตัวต่อตัว โดยได้รวบรวมมาตรการในการสนับสนุนทั้งหมดและนำเสนออย่างบูรณาการ ประกอบด้วยการให้บริการให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และการแนะนำการเลือก SI โดยเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือ CoRE การจองสิทธิ์รับสินเชื่ออัตราพิเศษภายในงาน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) ประกอบด้วย สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หรือ 100 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถชิงความได้เปรียบการแข่งขันในตลาด อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ทั้งนี้หากมีการลงทุนในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม จะสามารถคุ้มทุนได้เฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี โดยมีผลิตภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10-16%

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย–เยอรมัน เผยถึงมาตรการสนับสนุน SME ในส่วนของ Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยจะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในเบื้องต้น (Quick Feasibility) จัดหาผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย CoRE ซึ่งเป็น SI ที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ฯ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในเชิงลึกอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันกลุ่ม SI ก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ภายในงาน

ดร. ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เผยถึงการจัดโครงการฯนี้ว่า กลุ่ม TARA พร้อมให้คำปรึกษาโดย SI ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติก
อุตสาหกรรมการขึ้นรูปและการประกอบ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ SME เห็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับเปลี่ยน รวมทั้งได้พบกับ SI ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ SME เห็นถึงความเป็นไปได้ และเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตได้ชัดเจนมากขึ้น TARA จึงได้ร่วมกับสมาชิกสมาคม 15 บริษัท ออกแบบสายการผลิตอัจฉริยะ Smart Factory ที่จะสาธิตขั้นตอนต่างๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะสามารถเห็นขั้นตอนในการผลิตจริงภายในงาน

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึงการจัดงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 (เอ็มอี) ว่า “งานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันเทคโนโลยีสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพราะนอกจากผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว

ผู้จัดแสดงก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งราคาและการบริการที่มากกว่าปกติ ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสินค้าได้ ทั้งยังเป็นเวทีที่สำคัญในการให้องค์ความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการจัดงานปีนี้คือ Robotics Cluster Pavilion ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับความสนใจ ต่างๆ 3 รูปแบบ คือ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้ที่เริ่มมีความสนใจการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ประกอบด้วย รวมสิทธิประโยชน์เพื่อการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต เลือกSI อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ และเริ่มการใช้หุ่นยนต์ง่ายขึ้นด้วยแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เจาะลึกมาตรการภาษีเพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กับ BOI และบริการปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในประเด็นปรับปรุงสายการผลิตอย่างไรให้คืนภาษี 100% การประเมินความพร้อมก่อนตัดสินใจใช้ระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่มีแผนการใช้ หรือเริ่มดำเนินแผนการปรับเปลี่ยนระบบแล้ว

การจัดงานเอ็มอี มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการผลิต ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัท 2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ ครอบคลุม 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลาสติก แม่พิมพ์และการขึ้นรูป เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการประกอบ การเคลือบและเตรียมพื้นผิว การรับช่วงการผลิต โดยใช้พื้นที่การจัดงานกว่า 46,000 ตารางเมตร คาดว่าตลอดทั้ง 4วันจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 85,000 คน โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติและการประกอบเข้าร่วมแสดงกว่า 95 บริษัท มี แบรนด์หุ่นยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 27 แบรนด์ ซึ่งนับว่ามากที่สุดในภูมิภาค

ทั้งนี้ด้วยเพราะความต้องการเทคโนโลยีด้านนี้ของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างมาก ไม่ว่าจากปัจจัยด้านแรงงานความซับซ้อนของขั้นตอนการผลิตที่มีมากขั้น รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ผลักดันลงมาถึงกลุ่ม SME ถือว่าเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ

keyboard_arrow_up