กฟน. มอบรางวัล Energy Mind Award 2017 แก่สุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน

กฟน. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” Energy Mind Award 2017 แก่สุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงาน

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” ประจำปี 2560 Energy Mind Award 2017 ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ 1–5 ดาว รวมทั้งรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน Energy Master Award นักเรียนแกนนำดีเด่นด้านพลังงาน Young Energy Master Award และ Energy Mind Team Award สำหรับคณะทำงานดีเด่นด้านพลังงาน โดยมีคณะผู้บริหาร กฟน. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น A-D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Energy Mind Award ที่ กฟน. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ด้วยความตระหนักถึงการใช้พลังงานของประเทศ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยการบูรณาการกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สร้างแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งให้การใช้พลังงานและทรัพยากรในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จของโครงการ Energy Mind Award ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 228 โรงเรียน โดย กฟน. ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปทุกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ซึ่งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ทำให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลสู่บ้านเรือน ชุมชน และสังคม ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2017 จำนวน 66 โรงเรียน โดยการประเมินแบ่งออกเป็นระดับดาว 1-5 ดาว และใบประกาศนียบัตร ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการประเมินมาตรฐานฯ ระดับ 2-5 ดาว จะได้รับเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Energy Master Award สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัล Young Energy Master Award ให้แก่เยาวชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัล Energy Mind Team Award สำหรับคณะทำงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนขนาดทั่วไป (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป) มีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์แมรี่, โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2, โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, โรงเรียนประภามนตรี 3, โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี,โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, และโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ส่วนรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน รางวัล Energy Mind Award ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน) มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสัจจพิทยา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ “10 ปีผันผ่าน การอนุรักษ์พลังงาน กับ Energy Mind Award” โดยจัดแสดงการดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนเกิดผลสำเร็จนำไปสู่การต่อยอดของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลสู่ชุมชน และเกิดความยั่งยืนในการใช้พลังงานและทรัพยากรในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

keyboard_arrow_up