ออมสินเผยผลสำรวจปชช. จ่ายเงินเปิดเทอมรวม 3.9 หมื่นล้าน เฉลี่ยครัวเรือน 8,600 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานรากรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/เดือน ในช่วงเปิดเทอม ปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร/หลาน ไม่เกิน 2 คน และอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดยภาพรวมการใช้จ่ายของในช่วงเปิดเทอมอยู่ที่ 3.97 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาท ในขณะที่ 32.9% คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเทอมปรับสูงขึ้นตามระดับการศึกษา ค่าชุดนักเรียน และค่าอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่าย พบว่าส่วนใหญ่มาจากรายได้ 57.2% ใช้เงินจากคนในครอบครัว 27.5% เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 6.6% เงินออม 5.6% และเงินกู้ยืม/จำนำ เงินกู้นอกระบบและในระบบ 3.1%ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 3 อันดับแรก คือ 1.ค่าชุดนักเรียนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,670 บาท 2.ค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา 6,540 บาท 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 990 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ 61.7% ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมของบุตร/หลาน

ส่วนลักษณะการจ่ายเงินให้บุตร/หลานไว้ใช้จ่ายช่วง เปิดเทอม พบว่า ส่วนใหญ่ 84.1% จ่ายเงินให้บุตรหลานเป็นลักษณะรายวัน (เฉลี่ย 75 บาทต่อวัน) รายเดือน 7.9% (เฉลี่ย3,220 บาทต่อเดือน) รายสัปดาห์ 7.5% (เฉลี่ย 1,035 บาทต่อสัปดาห์) และรายเทอม 0.6 % (เฉลี่ย 3,070 บาทต่อเทอม)

นอกจากนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ คือ ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา 32.4% รองลงมา คือ ทุนการศึกษา 26.3% และการได้รับโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 12% รวมถึงต้องการใช้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายระยะยาว 1 ปีในช่วงเปิดเทอม.

keyboard_arrow_up