ก.แรงงาน เล็งปลดล็อค 10 อาชีพสงวน จาก 39 อาชีพสงวนที่ห้ามคนต่างด้าวทำ!

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าว แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา นายจ้าง ผู้ประกอบการ สภาวิชาชีพ และภาคเอกชน ประมาณ 150 คน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ (20 เม.ย.61) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำกฎหมายลำดับรองแห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เนื่องจากยังมีประเด็นที่ควรรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้สรุปความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ยกเลิกงาน ดังนี้ งานกรรมกร งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ งานประมง งานก่ออิฐ งานช่างไม้ งานก่อสร้างอื่นๆ ส่วนงานขายของหน้าร้าน และงานที่ต้องการแรงงานจำนวนมากในภาคการผลิตอุตสาหกรรม เช่น งานทำที่นอน งานทำมีด งานทำรองเท้า งานทำหมวก งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น กรมการจัดหางาน ยังเห็นว่า บางอาชีพยังต้องสงวนให้คนไทยทำงานหรือประกอบอาชีพ โดยห้ามคนต่างด้าวทำ จึงเห็นว่ายังมีประเด็นที่ควรรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในวันนี้ (20 เม.ย.61) จะได้นำไปประกอบการพิจารณากำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเพื่อพิจารณาก่อนจัดทำเป็นประกาศกระทรวงแรงงานต่อไป โดยกำหนดกรอบให้แล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ด้าน นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าว โดยได้ข้อสรุปว่า ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ในวันนี้ (20 เม.ย.61) เห็นควรปลดล็อค 10 อาชีพสงวน จาก 39 อาชีพสงวนที่ห้ามคนต่างด้าวทำ แต่ให้ปลดล็อคแบบมีเงื่อนไข ซึ่ง 10 อาชีพที่ให้คนต่างด้าวทำได้แต่มีเงื่อนไข ประกอบด้วย งานกรรมกร งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น งานขายของหน้าร้าน งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม งานทำมีด งานทำร้องเท้า งานทำหมวก และงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
นอกจากนี้ การประชุมวันนี้ยังเสนอให้เพิ่มเติมอาชีพสงวนที่ห้ามคนต่างด้าวทำอีกหนึ่งอาชีพ คือ งานนวดแผนไทย อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปความคิดเห็นในวันนี้ ยังไม่ได้เป็นยุติหรือเสร็จสิ้น และจะมีผลบังคับใช้แต่อย่างใด แต่เป็นการนำข้อสรุปไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำกฎมายลำดับรองกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ โดยคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
keyboard_arrow_up