โพลเผย! ทุจริตเป็นปัญหาเรื้อรัง-ปชช.ไม่เชื่อรัฐบาล ‘ประยุทธ’ แก้ปัญหาได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไร? กับข่าวการทุจริต ณ วันนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวทุจริตในระบบข้าราชการจำนวนมาก เช่น ทุจริตโครงการผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวณชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยได้สำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,157 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มี.ค. 61 ได้ผลสรุปดังนี้

ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? กับข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้ 

อันดับ 1 คือ เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย สร้างความเสียหายต่อประเทศ จำนวน 44.22% อันดับ 2 ได้แก่ อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบ รื้อระบบภาครัฐครั้งใหญ่ 28.67 % ส่วนอันดับ 3 คือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของรัฐบาล 19.00% อันดับ 4 กฎหมายอ่อนแอ มีช่องโหว่ ทำให้เกิดการทุจริต 12.67 % และอันดับ 5 สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา 8.00%

ประชาชนคิดว่า “การทุจริต” มีสาเหตุจากอะไร?

อันดับ 1 คือ ความโลภ ละโมบ เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก 68.57% อันดับ 2 ได้แก่การใช้อำนาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบ 26.72% ส่วนอันดับ 3 คือระบบการตรวจสอบ ติดตาม ไม่เข้มแข็ง 19.29% อันดับ 4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ตกต่ำ 12.93 % และอันดับ 5 ถูกชักจูง โน้มน้าว ทำตามพวกพ้อง 5.17%

ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างไรบ้าง?

อันดับ 1 คือ ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 35.81% อันดับ 2 มีระบบการตรวจสอบที่ละเอียด เข้มงวด รัดกุม 35.42% ส่วนอันดับ 3 คือพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  32.10% อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน 22.38% และอันดับ 5 ประชาชนร่วมมือกัน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 14.45%

ประเด็นทุจริตเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่

ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 คือ มีผลมาก เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกมองว่าเป็นการปกป้องพวกพ้อง รู้สึกผิดหวัง เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ 40.97% อันดับ 2 ค่อนข้างมีผล เพราะแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 22.13% ส่วนอันดับ 3 คือไม่ค่อยมีผล เพราะ การทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก มีมานาน ทุกรัฐบาลประสบปัญหา ไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาการทุจริต
อยู่แล้ว ฯลฯ 21.26% และอันดับ 4 ไม่มีผล เพราะ เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล นายกฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ฯลฯ 15.64%

ประชาชนคิดว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่?

อันดับ 1 คือ แก้ไขไม่ได้ เพราะที่ผ่านมามีหลายคดีที่เงียบหายไป ไม่สามารถเอาผิดได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ พวกพ้อง และผู้มีอิทธิพล แก้ไขได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรัง ฯลฯ 56.61% อันดับ 2 ไม่แน่ใจ เพราะ ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องติดตามต่อไป ฯลฯ 23.42% และอันดับ 3 คือแก้ไขได้ เพราะ รัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ฯลฯ 19.97%

ขอบคุณข้อมูล สวนดุสิตโพล

keyboard_arrow_up