ในหลวง ร.10 ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อเวลา 15 นาฬิกา 6 นาที วานนี้ (6 เม..) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพร ะราชทานรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ที่หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับชาวม่านเปิดพระวิสูตรพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่นายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญไปมอบให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทอง ที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์ อ่านกระแสพระราชปรารภ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จบแล้ว ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักร ย่ำระฆังและกลอง ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินกลับ.

keyboard_arrow_up