มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จับมือ ป.ป.ส. ตั้งสำนักงานฯ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด” พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ณ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานโครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในปี 2561 สำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีภารกิจในการเป็นหน่วยประสานงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด” ให้กับแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ได้เรียนรู้เข้าใจพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เข้าใจถึงศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเท่าทันถึงปัญหายาเสพติด สามารถนำความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เสริมสร้างพัฒนาพลานามัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้กิจกรรมทางเลือก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างภาคให้เป็นพลังความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของ ศอ.ปส.ย. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะดำเนินการจัดอบรมแกนนำเยาวชน ศอ.ปส.ย. ใน 10 ภูมิภาค แบ่งเป็น 12 รุ่น ๆ ละประมาณ 50 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด” ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 โดยมีแกนนำเยาวชนจากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 6 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน

ความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน ป.ป.ส. ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ศอ.ปส.ย. ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นทั้ง ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ตลอดจนให้ความรู้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจะนำแนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของพระองค์ท่านมาอบรมให้ความรู้กับเยาวชน ศอ.ปส.ย. นอกจากนั้นเยาวชนยังได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงานด้านยาเสพติดจิตอาสา เป็นพลังเยาวชน ชวนเพื่อนๆ ทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านยาเสพติด เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

keyboard_arrow_up