เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด! ป.ป.ส. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย และจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย เครือข่ายนักวิชาการต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดจากฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิธีการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทาง อาทิเช่น ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือนำส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารมายังสำนักงาน ป.ป.ส. รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการอภิปราย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นขอซักถาม จากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมฯโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. พลตำรวจตรี ชาตรี ไพศาลศิลป์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายวชิระ อำพนธ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และนางจำเรียง สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ร่วมอภิปราย

นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น นอกจากจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็นแล้ว ยังได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปรับปรุงระบบการควบคุมและกำกับดูแลยาเสพติดโดยกำหนดให้มีมาตรการพิเศษต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้มีการศึกษาวิจัยและการใช้พืชเสพติดเพื่อการศึกษาวิจัยและการบำบัดรักษา การปรับปรุงการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสมได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด และการปรับปรุงระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด”

 

 

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

keyboard_arrow_up