ล้าหลังแถมถูกลิดรอนสิทธิ! สมาพันธ์รถตู้เกือบ 500 คน ขับเคลื่อนให้แก้ไขพรบ.การขนส่งทางบกใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สมาชิกผู้ประกอบการรถตู้สมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ได้นัดประชุมสัมมนาแนวทางแก้ปัญหาการประกอบกิจการรถตู้ของประเทศไทย ที่ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น5 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายนิวัต อุดมสม หัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถบขส. ได้ร่วมประชุมเสวนาถึงการแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการรถตู้ได้รับอยู่ในขณะนี้

นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การรวมตัวของรถตู้โดยสารทั่วประเทศในวันนี้ มีมติในเรื่องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการปฏิรูปกฎหมาย พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของกลุ่มรถตู้ทั่วประเทศ และเป็นการลิดรอนสิทธิความไม่เท่าเทียมกันในการดำเนินธุรกิจรถตู้โดยสาร รวมถึงยังจำกัดสิทธิทางเลือกในการเดินทางของประชาชนที่จะใช้บริการสาธารณะ อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวยังล้าหลังและบังคับใช้มายาวนาน ไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนก็เป็นไปตามยุคตามสมัย การแก้ไขรายละเอียดปัญหาของรถตู้ 2 ประเภท ทั้งรถตู้โดยสารประจำทาง และรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จะถูกแก้ไขให้เป็นรูปธรรมได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งในการร่วมมือครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดี และจะมีการประชุมครั้งใหญ่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการรถตู้ทั้งสองประเภททั่วประเทศอีกด้วย

keyboard_arrow_up