ก.เกษตรฯ เผยความพร้อม ‘พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ’ ประจำปี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 7 ประเภท เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในปีพุทธศักราช 2560 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันสวดมนต์ เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถือเป็น วันเกษตรกร

ขณะที่วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือ วันไถหว่าน ซึ่งจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยปีนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา

พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม พระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น 11 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวนาสวน จำนวน 8 สายพันธุ์ และข้าวไร่ จำนวน 3 สายพันธุ์ นอกจากนี้ ได้เตรียมพันธุ์ข้าว จำนวน 2,865 กิโลกรัม แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชน ทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระราชพิธีพืชมงคลด้วย

ส่วนการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น 7 ประเภท ให้ได้รับรางวัล คือ

ประเภทที่ 1 สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประเภทที่ 2 สหกรณ์โคนม คือ สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทที่ 3 สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทที่ 4 สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทที่ 5 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทที่ 6 สหกรณ์ร้านค้า คือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
และประเภทที่ 7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รางวัลปี 2560 มี 3 กลุ่ม ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับกระทรวงฯ ได้แก่

1.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

และ 3.กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคมนี้.

keyboard_arrow_up