รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และหัวหน้าส่วนราชการจากกรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

บ้านหนองโขลง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวนประชากร 412 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน เป็นชาย 173 คน หญิง 239 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองโขลงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2551 และเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8,000 บาท ต่อมาชุมชนได้จัดกิจกรรมขยายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้วิธีการแลกเงินขวัญถุง รับบริจาค และการทอดผ้าป่า เป็นต้น ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 115,000 บาท

การบริหารงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านหนองโขลงร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษพิษภัยจากยาเสพติดให้กับประชาชนและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้ในวันสำคัญต่างๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 4 เดือน/ครั้ง เพื่อรักษาสถานะของชุมชนให้เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด การชักชวนกลุ่มผู้เสพยาเสพติดมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นบ้านกลุ่มเป้าหมาย

บ้านหนองโขลง เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้รับรางวัลที่แสดงความสำเร็จของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2553 โล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2554 จากสำนักงาน ป.ป.ส. และได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ.2560 จาก ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

keyboard_arrow_up