สำนักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประสานความร่วมมือกับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นั้น
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) จึงมีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 10/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี (T – SAFE 2017 – 2018) กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ. ศอ.ปส.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี ภายใต้ชื่อ “T-SAFE” หมายถึง ความร่วมมือและความปลอดภัยของทีมประเทศไทย ทั้ง 4 เหล่า ได้แก่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน ในลักษณะการฝึกร่วม (Joint Training) และฝึกผสมในการปฏิบัติการร่วม (Combined Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และทักษะความปลอดภัยในการรอดพ้นจากอันตรายในการปฏิบัติงาน การใช้กลยุทธ์ในการปิดล้อมตรวจค้น การต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืนพกระบบต่อสู้ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การตรวจค้นบุคคล/อาคาร รวมถึงหลักยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่งผลให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ สามารถถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้มีความพร้อมสามารถระงับเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ ลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งช่วยเหลือตนเอง และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานไปใช้ประกอบเป็นแนวทาง การจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน อันจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

keyboard_arrow_up