ศาล รธน. ชี้ร่าง รธน. “มีชัย” ขัดผลประชามติ

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ปรับแก้เนื้อหา ไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม หรือคำถามพ่วง โดยเห็นว่าผู้มีสิทธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง หรือที่เรียกว่า “นายกฯ คนนอก” ซึ่งปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรคสอง ควรเป็น “สมาชิกรัฐภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ทั้ง 2 สภา” จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรธ. กำหนดให้ “ส.ส. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” เป็นผู้เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นในเรื่องนี้

โดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่สอดคล้องกับผลประชามติ ที่มีเจตนารมณ์ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี จึงให้กรธ. ปรับแก้เนื้อหาภายใน 15 วัน

keyboard_arrow_up