ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2652 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 รวมทั้งทั้งสิ้น 83 มาตรา โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการป้องกัน รับมือ และ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

keyboard_arrow_up