เปิด 12 อาชีพต่างด้าวทำได้ และ 28 อาชีพห้ามทำเด็ดขาด!!

จากกรณีการจับกุมกลุ่มคนเวียดนาม ภายในบ้านเช่าไม่มีชื่อ ในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่รวมกลุ่มกันขายลูกชิ้นทอด ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับแรงงานต่างด้าว เนื่องจากเข้าข่ายแย่งอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ทำได้ ซึ่งหลายคนคงมีคำถามว่าแล้วมีอาชีพใดบ้างที่แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถทำได้ และอาชีพใดบ้างที่สงวนเอาไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น

จากข้อมูลของ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พบว่ามีมติเห็นชอบกำหนดอาชีพสงวนใหม่ให้ต่างด้าวทำได้ 12 อาชีพ ใน 3 รูปแบบด้วยกัน คือ….

– แบบไม่มีเงื่อนไข 1 อาชีพ ได้แก่ กรรมกร

– แบบมีเงื่อนไข คือ ต่างด้าวต้องเป็นลูกจ้าง เป็นงานที่ขาดแคลนแรงงาน อนุญาตให้ทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น ไม่กระทบโอกาสการมีงานทำของคนไทย 8 อาชีพ คือ

1. กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรือประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา ควบคุมดูแลฟาร์ม
2. ก่ออิฐ ช่างไม้ หรือก่อสร้างอื่น
3. ทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม
4. ทำมีด
5. ทำรองเท้า
6. ทำหมวก
7. ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
8. ปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

– แบบมีเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน แต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายไทย 3 อาชีพ คือ

1. บัญชี ควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้น ตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว งานตามข้อตกลงหรือพันธกรณี ที่ประเทศไทยมีความผูกพัน โดยที่สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้ให้การรับรองคุณสมบัติ
2. วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการให้บริการวิศวกรรมข้ามแดน หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
3. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ยกเว้นผู้ประกอบวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs)

สำหรับงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดปัจจุบันประกอบด้วย 28 งาน ดังนี้

1. แกะสลักไม้
2. ทอผ้าด้วยมือ
3. ทอเสื่อ
4. ทำกระดาษสาด้วยมือ
5. ทำเครื่องเงิน
6. ทำเครื่องดนตรีไทย
7. ทำเครื่องถม
8. ทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
9. ทำเครื่องลงหิน
10. ทำตุ๊กตาไทย
11. ทำบาตร
12. ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
13. ทำพระพุทธรูป
14. ทำร่มกระดาษหรือผ้า
15. เรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
16. สาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ
17. ขับรถ
18. ขายของหน้าร้าน
19. ขายทอดตลาด
20. เจียระไนเพชรหรือพลอย
21. ตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย
22. นายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศ
23. มวนบุหรี่ด้วยมือ
24. มัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
25. เร่ขายสินค้า
26. เสมียนพนักงานหรือเลขานุการ
27. ให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโต หรืองานให้ความช่วยเหลือหรือทำการแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
28. นวดไทยเป็นงานเพิ่มขึ้นมาใหม่

นอกจากนี้ ในส่วนการขายของหน้าร้าน แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้แค่ช่วยขาย ห้ามรับ-ทอนเงิน ส่วนร้านตัดผม ร้านทำเล็บ ทำได้แค่เก็บกวาด เช็ดถู ล้างเท้า-มือ

keyboard_arrow_up