ราชกิจจาฯ เผยแพร่ 15 รายชื่อรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ความว่า…

ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 15 ราย คือ

1. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

2. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

3. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

5. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

10. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

12. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

13. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14. นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

15. นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ให้การลาออกของรัฐมนตรี 14 คน มีผล ณ วันที่ 9 พ.ค.2562 ส่วนการลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยประกาศดังกล่าวลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อ่านประกาศฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่

keyboard_arrow_up