โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา” เบียดบังพระราชทรัพย์โดยมิชอบ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ความว่า…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยตุลจอมเกล้า และ จตุตถจุลจอมเกล้า

เนื่องจากคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมและเบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยตุลจอมเกล้า และ จตุตถจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

keyboard_arrow_up