อ่างเก็บน้ำซำตมขาว ระบบส่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวง ร.10 แห่งแรกของอุดรธานี (คลิป)

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถือเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี รับเป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อ 27 มีนาคม 2560 ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหมากหล่ำ ม.6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ในบริเวณป่าสงวนแห่งขาติป่าทม-ป่าข่า

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จ.อุดรธานี
โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จ.อุดรธานี

โดยเป็นแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ มีปริมาตรความจุน้ำ 204,100 ลบ.ม. ตัวโครงการเป็นสันทำนบดินกั้นน้ำ ระหว่างร่องน้ำซำตมขาว กว้าง 6 เมตร สูง 15 เมตร ยาว 186.70 เมตร ระบบท่อส่งน้ำยาวรวม 2,250 เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ 70 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานชลประทานที่ 5 และสำนักงานชลประทานจังหวัดอุดรธานี กรมชลประทาน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จ.อุดรธานี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้าน อยู่บนพื้นที่เชิงเขา และมีร่องน้ำซำตมขาวไหลผ่าน แต่ปริมาณน้ำในแต่ละปีไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพหนีความลำบาก และต้องไปค้าแรงงานต่างถิ่นเพื่อความอยู่รอด จนกระทั่งปัจจุบัน ชาวบ้านห้วยหมากหล่ำ เริ่มมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

keyboard_arrow_up