“พระที่นั่งไพศาลทักษิณ” ที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน [จัก-กฺระ-พัด-พิ-มาน] ทางด้านเหนือ ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ ๒ เมตร ตอนกลางองค์พระที่นั่งทำเป็นคูหาเปิดโล่ง หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มีช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์ เช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อีกทั้งหน้าบันก็ประดับด้วยลายจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับเหนือวิมานปราสาทสามยอด ล้อมด้วยลายกระหนกก้านขดหัวนาค

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ [อัด-ถะ-ทิด-อุ-ทุม-พอน-ราด-ชะ-อาด] และพระที่นั่งภัทรบิฐ [พัด-ทฺระ-บิด] ส่วนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [บอ-รม-มะ-รา-ชา-พิ-เสก] กระทำภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เป็นต้นว่าการรับการถวายน้ำอภิเษก การถวายสิริราชสมบัติ การถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ [เคฺรื่อง-สิ-หฺริ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน] เครื่องบรมราชูปโภค [เคฺรื่อง-บอ-รม-มะ-รา-ชู-ปะ-โพก] พระแสง และพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พฺระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหฺวด-ตะ-ฉัด]

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up