เตือน!! ผู้ผลิตเลียนแบบ ‘เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ’ มีความผิดตามกฎหมายทั้งจำ-ปรับ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตือน ผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑

นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

พบว่า ประชาชนได้ให้ความสนใจ และมีความต้องการเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ จำนวนมาก เป็นเหตุให้มีการนำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไปจำหน่ายเกินราคา และมีผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อวางแนวทางป้องกัน และปราบปรามการผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวต่อว่า ผู้ผลิตเลียนแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และมาตรา ๒๕๐ “ผู้ใดทำปลอมขึ้น ซึ่งดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดิน หรือพระปรมาภิไธย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ ดังนั้น จึงขอแจ้งไปยังผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเลียนแบบ ให้หยุดการจำหน่าย และการผลิตโดยทันที เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่บังควร และขอความร่วมมือประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ หรือสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำความผิดกรุณาแจ้งเบาะแสไปที่สายด่วนรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สามารถสั่งจองผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยสั่งจองได้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือสามารถซื้อได้ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ใน ๓๐ สาขา ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ.

ข้อมูล / ภาพ จาก phralan.in.th

keyboard_arrow_up