“ถวายราชสักการะพระบรมราชบุพการี” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว จะเสด็จพระราชดำเนินไป ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบรมราชบุพการี มีพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน ๆ เป็นอาทิ เพื่อทรงแสดงความเคารพและแสดงออกซึ่งพระกตัญญุตาคุณอีกครั้ง หลังจากได้ถวายราชสักการะก่อนเริ่มการพระราชพิธี ณ หอพระธาตุมณเฑียร ไปแล้วครั้งหนึ่ง

แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้จัดพิธีนี้ขึ้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้ย้ายไปจัดในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๙ พระบรมอัฐิที่เชิญออกประดิษฐานเพื่อถวายราชสักการะ ได้แก่ พระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๘ พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระอัครมเหสี [พฺระ-อัก-คฺระ-มะ-เห-สี] และพระบรมราชินีบางรัชกาล พระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก [สม-เด็ด-พฺระ-มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด อะ-ดุน-ยะ-เดด-วิ-กรฺม พฺระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-ชะ-นก]

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up