คำว่า “ราชรถ เรือพระที่นั่ง และสรรพอาวุธ” ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการเสด็จออกมหาสมาคมหลังจากเสร็จขั้นตอนการรับบรมราชาภิเษกแล้ว เสนาบดีผู้ใหญ่ ได้แก่ สมุหนายก สมุหพระกลาโหม และเสนาบดีจตุสดมภ์ จะได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายสิ่งซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระบรมราชโองการให้เสนาบดีทั้งหลาย ทำนุบำรุงสรรพสิ่งเหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน พระศาสนา และประชาชนสืบไป

สมุหพระกลาโหมซึ่งดูแลด้านการทหาร จะกราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายราชรถ เรือพระที่นั่ง สรรพอาวุธ [สับ-พะ-อา-วุด] กับทั้งหัวเมืองในความรับผิดชอบ และกำลังพลฝ่ายทหาร ดังความในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี [เจ้า-พฺระ-ยา-ทิ-พา-กอ-ระ-วง-มะ-หา-โก-สา-ทิ-บอ-ดี] ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย [ทูน-เกฺล้า-ทูน-กฺระ-หฺม่อม-ถะ-หฺวาย] พระมหาพิไชยราชรถ เรือพระที่นั่งศรีสมรรถไชย [สี-สะ-หฺมัด-ถะ-ไช]เรือพระที่นั่งไกรสรมุข [ไกฺร-สอ-ระ-มุก] เรือกระบวนใหญ่น้อย และเครื่องสรรพยุทธทั้งปวง เมืองเอก โท ตรี จัตวา ทั้งไพร่พลฝ่ายทหาร แด่พระบาทสมเด็จบรมนารถบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว [พฺระ-บาด-สม-เด็ด-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-รม-มะ-บอ-พิด-พฺระ-เจ้า-หฺยู่-หัว] ขอเดชะ ๚” ทั้งนี้ การนี้ได้เลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖

ที่มา – พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่นี่

keyboard_arrow_up