ราชกิจจาฯ ประกาศ กม. เอาผิดวินัยตร. แม้ออกจากราชการแล้ว

วันที่ 6 เม.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการตำรวจ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแล้ว  โดยสาระสำคัญเป็นให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ออกจากราชการแล้วได้

ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ ฉบับนี้ คือ “ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ส่งผล ให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งทําให้การดําเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจดําเนินการตามฐาน ความผิดที่ชี้มูลได้ ดังนั้น สมควรให้การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทําให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

keyboard_arrow_up