กรุงเทพธนาคม และภาคีเครือข่าย ร่วมกลุ่ม Trash Hero กำจัดขยะ รอบชุมชนบึงพระราม 9

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 62 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดขยะประเภทต่างๆ รอบชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา เขตบางกะปิ ร่วมกับกลุ่ม Trash Hero ซึ่งเป็นกลุ่มพิชิตขยะ และอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการระบายน้ำในการสนับสนุนอุปกรณ์ดักจับขยะ และเรือจัดเก็บขยะ

ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลอง จึงได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR ภายใต้ศาสตร์พระราชาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด ครั้งนี้จึงร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม Trash Hero ในการเก็บขยะทำประโยชน์ให้กับสาธารณะ รวมถึงการแยกขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และร่วมกันนำมาต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม รวมถึงการรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะในระหว่างการดำเนินกิจกรรม จึงได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร และกระบอกน้ำมาเอง ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของเหล่าจิตอาสาด้วย

keyboard_arrow_up