เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จับมือ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งศูนย์ฯโลจิสติกส์ครบวงจร

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ลุยต่อจับมือ เต็ง 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เล็งต่อยอดกว่า 150 สถาบันฯในปี 62

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีสักขีพยาน ได้แก่ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ คุณสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ และคุณธีรชัย ใจมั่น ผู้จัดการกลุ่มงานค้าปลีกกรุงเทพฯ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสฯ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากคณะอาจารย์ พนักงานวิทยาลัยฯและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กว่า 1,000 คน

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานทางการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยทางบริษัทฯและมหาวิทยาลัยต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งเป้าร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคต

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดอันดับโดย Webometrics ประเทศสเปน การันตีด้วยคุณภาพระดับสากลจาก QS Stars Rated For Excellence ประเทศอังกฤษ โดยมีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นเลิศและมีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน.

keyboard_arrow_up