กกต. เด้งรับ พรฎ. เลือกตั้ง พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งปี 2562

สืบเนื่องจากกรณีที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๒๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (อ่านเพิ่มเติม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง พ.ศ.2562)

ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า บนเฟจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ได้เผยแพร่รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดดังนี้…

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวันเลือกตั้ง
(๒) กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินยี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
(๓) จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวน เขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือเขตพื้นที่ที่อยู่ ในเขตเลือกตั้ง
(๔) กําหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในกรณีที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้นําความใน (๑) และ (๒) มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑มาตรา ๑๒…

โพสต์โดย สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. เมื่อ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019

keyboard_arrow_up