สภานักศึกษา มธ. ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืน “ไม่เลื่อนเลือกตั้ง”

สืบเนื่องจากกระแสข่าวการเลื่อนเลือกตั้ง ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้เผยแพร่แถลงการณ์ร่วม ระหว่างสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นการแสดงจุดยืนต่อกรณีการเลื่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้…

นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ว่ามีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของนักศึกษาซึ่งได้ติดตาม และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าวโดยมองว่า การกระทำดังกล่าวขัดขวางการก่อให้เกิดขึ้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามแผนเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเร็ว

สุดท้ายนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด

“เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”
๘ มกราคม ๒๕๖๒

keyboard_arrow_up