เปิดพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อครั้งหนึ่ง ‘พระอานนท์’ เคยร้องไห้

สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้ตัดสินให้ภาพยนตร์เรื่อง ‘ไทบ้าน เดอะซีรีส์ 2.2′ ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ เนื่องจากประเด็นความอ่อนไหวทางศาสนา กำลังเป็นที่ถกเถียงของผู้คนที่ชื่นชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ และกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ (อ่านเพิ่มเติม : แบนฟ้าผ่า!! ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ ถูกแบน ห้ามฉายถ้ายังไม่ตัดต่อใหม่!!) ทั้งนี้มีข้อมูลว่า สาเหตุที่ตัวหนังไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ เพราะมีฉากในภาพยนตร์ ที่พระหนุ่มซึ่งบวชไม่นานร้องไห้เสียใจที่อดีตคนรักเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเรื่องความเหมาะสมเหมาะควรในการร้องไห้ของพระสงฆ์นั้น ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม ที่มักแถลงไขข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธและหลักธรรมต่างๆ ได้เคยชี้แจ้งเกี่ยวกับการร้องไห้ของพระเอาไว้เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ในหัวข้อว่า ‘พระอรหันต์ยังร้องไห้ ยังโกรธอยู่หรือ’ (อ่านเพิ่มเติม : อรหันต์ก็ร้องไห้ได้!! เพจธรรมะชี้เป็นกิริยา ยกตัวอย่างครั้งพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพาน)

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องไห้ของพระสงฆ์ตามหลักข้อมูลทางศาสนาพุทธ ผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่า บนเว็บไซต์ พระไตรปิฎกออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาของ พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม ซึ่งมี่ความตอนหนึ่งกล่าวถึง พระอานนท์ ที่เข้าไปสู่พระวิหาร ๑ ยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องไห้ โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้…

[๒๐๗] เวลานั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปสู่พระวิหาร๑ ยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชร
ร้องไห้อยู่ว่า “เรายังเป็นเสขบุคคล มีกิจที่จะต้องทำ แต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์
เราจะปรินิพพานเสียแล้ว”
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า “อานนท์ไปไหน”
พวกภิกษุกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระอานนท์เข้าไปยังพระ
วิหาร ยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่า ‘เรายังเป็นเสขบุคคล มีกิจที่จะต้องทำ
แต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพพานเสียแล้ว”
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่า “ภิกษุ เธอจงไป
บอกอานนท์ตามคำเราว่า ‘ท่านอานนท์ พระศาสดารับสั่งหาท่าน”
ภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่
บอกว่า “ท่านอานนท์ พระศาสดารับสั่งหาท่าน”
ท่านพระอานนท์รับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
แล้วนั่ง ณ ที่สมควร

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่า “อย่าเลย อานนท์ เธออย่า
เศร้าโศก อย่าคร่ำครวญเลย เราบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า ‘ความพลัดพราก
ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี
ฉะนั้น จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
ล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่า ‘ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลาย
ไปเลย’ เธออุปัฏฐากตถาคตมาช้านาน ด้วยเมตตากายกรรม อันเกื้อกูล ให้เกิดสุข
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีประมาณ ด้วยเมตตาวจีกรรม อันเกื้อกูล ให้เกิดสุข
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีประมาณ ด้วยเมตตามโนกรรม อันเกื้อกูล ให้เกิดสุข
เสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีประมาณ อานนท์ เธอได้ทำบุญไว้แล้ว จงประกอบ
ความเพียรเข้าเถิด เธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็ว”

[๒๐๘] จากนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผู้อุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใน
อดีตกาล ที่จัดว่าเป็นผู้อุปัฏฐากผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานนท์ของเรานี้เอง
ภิกษุผู้อุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใน
อนาคตกาล ที่จัดว่าเป็นอุปัฏฐากผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานนท์ของเรานี้เอง
อานนท์เป็นบัณฑิต อานนท์มีปัญญาหลักแหลม ย่อมรู้ว่า ‘นี้เป็นเวลา
ของภิกษุที่จะเข้าเฝ้าพระตถาคต นี้เป็นเวลาของภิกษุณี นี้เป็นเวลาของอุบาสก
นี้เป็นเวลาของอุบาสิกา นี้เป็นเวลาของพระราชา นี้เป็นเวลาของราชมหาอำมาตย์
นี้เป็นเวลาของเดียรถีย์ นี้เป็นเวลาของสาวกเดียรถีย์’

keyboard_arrow_up