กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำ ‘ศาสตร์และศิลป์พระราชา’ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์พระราชา” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้พบว่านอกจากพระราชภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ “ศาสตร์” หรือความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ยังทรงมี “ศิลป์” ในการเข้าถึงประชาชน และทรงมี “ศิลป์” ในพระราชหฤทัยด้วย ดังนี้

1. ด้านวรรณกรรมและภาษา

2. ด้านศิลปะการแสดง

3. ด้านแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล

4. ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

5. ด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

6. ด้านงานช่างฝีมือ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์พระราชา” สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและชมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตลอดระยะเวลา 70 ปี รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ของพระองค์เพิ่มเติมได้ที่ book.culture.go.th

keyboard_arrow_up