“ตราด” เปิด 28 หมู่บ้าน ก้าวสู่ “OTOP นวัตวิถี” สร้างรายได้ให้ชุมชน

“จังหวัดตราด” ดัน 28 หมู่บ้าน ขับเคลื่อนสู่ “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตราด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว” ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน หวังสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านปู แกรนด์ บอลลูน จังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวเปิดงาน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตราด กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว” โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ให้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง โดยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า รวมถึงเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าในชุนชนของตัวเองถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ประกอบกับการดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็งไม่จำเป็นต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้น การผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดตราดพร้อมเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

“จุดท่องเที่ยวทั้ง 28 จุดของจังหวัดตราด ล้วนมีเอกลักษณ์และมีสินค้าเฉพาะตัว รวมถึงบรรยากาศของแต่ละชุมชนที่รายล้อมด้วยเกาะธรรมชาติทั้งเกาะช้าง เกาะกูด แหลมงอบ หาดทรายดำ ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดชุมชนและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวม โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้การสนับสนุนภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของหมู่บ้านต่างๆ ใน จ.ตราด เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง และทำให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของเมืองรอง สวยงามไม่แพ้เมืองหลักแต่อย่างใด” นายณัฐพงษ์ กล่าว

keyboard_arrow_up