‘ประจิน’ ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รวม 60 คน โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่กรรมการ และเลขานุการ โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ทราบ สรุปมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 และร่างคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค

รวมถึงร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางในการพิจารณาจ่ายของคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค และ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด

ร่างแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 มีสาระสำคัญ อาทิ การตรวจสอบและ ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในระดับโลก ภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศ การใช้กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยพิจารณาในเชิงสถานการณ์แนวโน้ม กรอบแผนยุทธศาสตร์เดิมและยุทธศาสตร์ใหม่ ประกอบด้วย 1) แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 2) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ 3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 4) ทิศทางของร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … 5) การแก้ไขปัญหา “ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง” ต่อเนื่องจากปี 2561

ร่างคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยแก้ไขตำแหน่งของอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจาก ผู้อำนวยการส่วนประสาน กำกับติดตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และสิทธิประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องการปรับโครงสร้างกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.

ร่างคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด และคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค โดยมีสาระสำคัญคือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด 1 คณะ และคณะอนุกรรมการฯ ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค จำนวน 10 คณะ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางในการพิจารณาจ่ายของคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความและเจ้าหน้าที่ในระดับภาค 5 ชนิด ได้แก่ แอมเฟตามีน (ชนิดเม็ด) เมตแอมเฟตามีน (ชนิดเกล็ด/ผง) เฮโรอีน ฝิ่น และกัญชา

ร่างประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายระหว่างการสืบสวนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”.

keyboard_arrow_up